Листи Роз'яснення

         Лист-Роз'яснення від міністерства природи видається на продукцію що передбачає зміст газів та холодоагентів які можуть містити озоноруйнівні речовини.
Листи-Роз'яснення видаються на:
інвойс
Щоб отримати Лист-Роз'яснення на партію, слід підготувати:
- Заявку (ми складемо її для Вас)
- Контракт/договір що до поставок (завірена копія)
- Копія інвойсу та його переклад
- Технічні параметри виробів / каталог
- Назва/формула газу, що міститься або може міститись в продукції
- Підтвердження коду УКТЗЕД (висновок ТПП/СЕС/Сертифікат)
- Передоплата

В залежності від специфіки продукції можуть знадобитися додаткові матеріали
1 рік
Щоб отримати Лист-Роз'яснення на рік, слід підготувати:
- Заява в 2х екземплярах (ми складемо її для Вас)
- Супровідний лист (ми складемо його для Вас)
- Контракт/договір що до поставок (завірена копія)
- Специфікація з переліком продукції, що планується до ввезення
- Назва/формула газу, що міститься або може міститись в продукції
- Технічні параметри виробів / каталог
- Підтвердження коду УКТЗЕД - висновок ТПП
- Передоплата

В залежності від специфіки продукції можуть знадобитися додаткові матеріали

УВАГА! Лист-Роз'яснення на рік, що видається Міністерством "екології" України, діє до кінця поточного року (31 грудня), або січня наступного року до моменту затвердження нового порядку ліцензування озоноруйнівних речовин (ОРР).
Перелік продукції що підпадає під екологічний контроль:
Найменування товарiв
(* Товари в аерозольнiй упаковцi)
Код згiдно з УКТЗЕД
Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що складаються iз змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi (включаючи лiкарськi засоби у виглядi трансдермальних систем) або розфасованi для роздрiбної торгiвлi 3004*
Органiчнi синтетичнi барвники визначеного або невизначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати або як люмiнофори, визначеного або невизначеного хiмiчного складу 3204*
Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи 3208*
Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi 3209*
Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi тощо 3214*
Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати для догляду за шкiрою, крiм лiкарських препаратiв, включаючи сонцезахиснi препарати або препарати для загару; засоби для манiкюру та педикюру 3304*
Засоби для догляду за волоссям 3305*
Засоби для гiгiєни порожнини рота або зубiв, включаючи порошки та пасти для зубних протезiв; нитки, що використовуються для очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки), упакованi для роздрiбної торгiвлi 3306*
Засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або пiсля голiння; дезодоранти для тiла, препарати для приготування ванн, депiлятори, iншi парфумернi або туалетнi i косметичнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй; дезодоранти для примiщень, 3307*
Поверхнево-активнi органiчнi речовини та засоби для миття шкiри у виглядi рiдини або крему та розфасованi для роздрiбної торгiвлi 3401 30 00 00*
Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення iз вмiстом або без вмiсту мила 3402*
Мастильнi матерiали (включаючи мастильно-охолоджувальнi емульсiї для рiзальних iнструментiв, засоби для змащування рiзi болтiв або гайок, засоби для видалення iржi або антикорозiйнi засоби та засоби для змащування форм для кращого видалення з форм виробiв, виготовленi на основi мастильних матерiалiв), а також засоби, якi використовують для масляної або жирової обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра та iнших матерiалiв, крiм засобiв, що мiстять як основний компонент 70 мас. % або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв 3403*
Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полiрувальнi засоби для догляду за меблями, пiдлогою, кузовами транспортних засобiв, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогiчнi засоби (у тому числi папiр, вата, повсть, фетр, нетканi матерiали, пластмаси або гума пориста, просоченi або вкритi цими речовинами), за винятком воскiв товарної позицiї 3404 3405*
Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах або упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати або у виглядi готових виробiв (наприклад, стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки i папiр липкий вiд мух) 3808*
Апретуючi засоби (текстильно-допомiжнi речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти i готовi препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави) видiв, якi використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, якi в iнших товарних позицiях не зазначенi 3809*
Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi; багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмаси, в iнших товарних позицiях не зазначенi; антиоксиданти та iншi стабiлiзатори для каучуку або пластмаси 3812*
Сумiшi, препарати та заряди для вогнегасникiв; готовi вогнегаснi гранати та бомби 3813 00 00 00*
Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в iнших товарних позицiях не зазначенi; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв 3814 00*
Антифризнi препарати та готовi рiдкi протиоблiднювальнi сумiшi 3820 00 00*
Препарати вогнезахиснi, водонепроникнi та iншi подiбнi захиснi сумiшi, якi використовуються у будiвництвi 3824 90 70 00*
Сумiшi з вмiстом ациклiчних вуглеводнiв, пергалогенованих лише фтором та хлором 3824 71 00 00
Сумiшi з вмiстом пергалогенованих похiдних ациклiчних вуглеводнiв, що мiстять два або бiльше рiзних галогенiв 3824 79 00 00
Продукти хiмiчного виробництва або сумiжних виробництв iз вмiстом озоноруйнiвних речовин 3824 90 99 00
Простi полiефiроспирти з гiдроксильним числом бiльш як 100 3907 20 29 00
Силiкони у первинних формах 3910 00 00*
Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо 8415
Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси 8418
Градирнi та аналогiчне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (вiдбувається без роздiльної стiнки) 8419 89 10 00
Вогнегасники зарядженi 8424 10
Автомати торговельнi з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями 8476 21 00 00
8476 81 00 00
Охолоджувачi повiтря випарного типу 8479 60 00 00
Зволожувачi та осушувачi повiтря для цивiльної авiацiї 8479 89 10 00
Зволожувачi та осушувачi повiтря 8479 89 98 90
Зброя та засоби iндивiдуального захисту в аерозольнiй упаковцi 9304 00 00 00*